ارگاه آموزشی بررسی کاربری سازه های قوسی فلزی پیش ساخته در پروژه های شهری در مورخ 1393/06/26 در ساختمان شماره 2، سازمان مهندسی عمران شهر تهران با حضور تمام مدیران محترم پروژه سازمان عمران شهرداری تهران برگزار گردید.